ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
(Area Management Support System : AMSS++)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

SERVER ใหม่ (Cloud) เข้าสู่ระบบ (click !!!)

SERVER ปี 2563-2565 (Click)

SERVER เก่า (Click)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
Tel. 0-4561-3372 Fax. 0-4561-3379
E-mail:
sesao.sskyst@secondary28.go.th