ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หลักฐานการกำกับติดตาม มาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล งานประกัน กับงานเลขานุการ ก.ต.ป.น

โครงสร้างการบริหาร สพม.เขต28

นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา