หน้าแรก

  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลดเอกสาร

งดรับ งดให้ของขวัญ

ข่าวจากกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 28

- การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- แจ้งการใช้ตราสัญลักษณ์ 238 ปี ในหนังสือราชการตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 ใส่ด้านล่างตรงกลางหนังสือราชการ    ตรา 238 ปี (ขาว-ดำ)   ตรา 238 ปี (สี)

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

- รายงานผลการดำเนินงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

- รายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการถอดบทเรียนรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

- จุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

- คู่มือนิเทศวิถีใหม่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

- การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ สพม.ศกยส

- สรุปผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2563

- CEFR Manual for Secondary Level1

- CEFR Manual for Secondary Level2

- คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

- แบบตอบรับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน การบัญชี และสินทรัพย์ หลักสูตร “การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

- เกียรติบัตรการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน การบัญชี และสินทรัพย์ "หลักสูตร การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

- งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
- งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
- งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
- งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
- งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
- งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
- งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
- งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
- งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
- งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สพม.28

- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

สารสนเทศเขตพื้นที่

รับข่าวสาร LINE @ สพม.ศก.ยส.

LINK กลุ่มงานภายใน

Untitled Document

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสฯ กลุ่มนโยบายและแผน
การเปิดโอกาสฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การเปิดโอกาสฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเปิดโอกาสฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การเปิดโอกาสฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ภาพกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
ประชุม Online ชี้แจงการตอบแบบวัด EIT : ITA Online 2021
การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเขตสุจริต 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
-  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
-  โครงการเขตสุจริตปี 2564/รายงานโครงการเขตสุจริต 2564
กิจกรรมตักบาตร/กิจกรรมแบ่งปันธารน้ำใจ
กิจกรรมรณรงค์ผ้าไทย
กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ
กิจกรรม 5 ส สร้างสุข
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-  มาตราการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ในหน่วยงาน/รายงานITA Online 2020
การดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมฯ/รายงานความก้าวหน้าการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

อำนาจหน้าที่

-  อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา/คำสั่งมอบหมายงาน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
-  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร (ทำเนียบผู้บริหาร)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
-  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 23 ฉบับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563
-  กฎหมายอื่น

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2561-2564
-  แผนขับเคลื่อนหน่วยงานและระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 4 งาน
-  ภาพแนวทางการดำเนินงานงานปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

-  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คำสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

-  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

-  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการจัดการศึกษา

รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
-  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพม.28 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพม.28 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 2
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ไตรมาสที่ 1
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพม.เขต 28

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้อย่างไร ?

ผลงานและกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

การศึกษาของประเทศไทย มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ข่าวสารกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด

RSS ข่าวการศึกษา

คลังสื่อออนไลน์ สพม.ศก.ยส.