ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ไตรมาสที่ 2