การเปิดโอกาสฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

O33 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

O33ขับเคลื่อน HCEC

O33คัดเลือก OBEC AWARDS

O33ประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC AWARDS