กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานงานการเงิน (นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณา)

คู่มือการปฏิบัติงานงานการเงิน (นางรุ่งอรัณ ไชยวงศ์คต)

คู่มือการปฏิบัติงานงานการเงิน (นางสาวกชกร บุญเกิ่ง)

คู่มือปฏิบัติงานงานพัสดุ (นางบังอร สาระมู)

คู่มือปฏิบัติงานงานพัสดุ (นางสาวสุนารี นามวิชา)

คู่มือการปฏิบัติงานงานการเงิน (นางสาวอุไรวรรณ เชื้อพราหมณ์)

คู่มือการปฏิบัติงานงานการบัญชี (นางสาวกานดาญา ทวีชัย)

คู่มือการปฏิบัติงานงานการเงิน (นางสาวนริศรา พันธ์ภักดี)

คู่มือการปฏิบัติงานงานการเงิน (นางสาวหัสญา ไชยปัญญา)