คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก)

คู่มืองานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา (นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์)

คู่มืองานส่งเสริมกิการนักเรียน (นายธีรพงศ์ วงศ์จอม)

คู่มืองานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา (นางสาวนราวดี ธรรมวิเศษ)

คู่มืองานะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน (นางสาวเจนจิรา สีโวหะ)

คู่มืองานกิจการพิเศษ (นายคฑาวุธ วิลาพันธ์)

คู่มืองานส่งเสริมกิจการนักเรียน (นายธรรมรัฐ บุญหนุน)