ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงาน นางแดงต้อย ปิ่นทอง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google classroom วิชาวิทยาศาตร์ชีวภาพ เรื่องสารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงาน นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ P3I3R สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสุรศักดิ์ ลือขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงขาม เรื่อง การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกุงขาม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายณัฐพล  บัวพันธ์ เรื่อง รายงานการใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น วิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว จำนวน 2 เรื่อง                                                                                                                                                                                                                          1.รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้รูปแบบ P3I3R สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

2.คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ P๓I๓R สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด

– เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิมลพรรณ กลางมณีเปรม  เรื่อง การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
องค์ประกอบ A ความมีคุณภาพ (ตัวชี้วัดที่ 1-5) รายละเอียด
องค์ประกอบ B ความมีประโยชน์ (ตัวชี้วัดที่ 1-3) รายละเอียด
องค์ประกอบ C ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รายละเอียด