หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน

ว 21 -2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะ

ว 21 -2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการแต่งตั้งข้าราขการครูฯ ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีมีการเปลี่ยนตำแหน่ง

ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการเลื่อนเป็นชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ