หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน

ว 21 -2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะ

ว 21 -2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการแต่งตั้งข้าราขการครูฯ ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีมีการเปลี่ยนตำแหน่ง

ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการเลื่อนเป็นชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

ว3 ลว 26 ม.ค. 64 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐาานะ

2.ว4 ลว 28 ม.ค. 64 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ

ว9 ลว 20 พ.ค. 64 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง

ว10 ลว 20 พ.ค. 64 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง

ว11 ลว 20 พ.ค. 64 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง

ว12 ลว 20 พ.ค. 64 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง