รายงานผลการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2