การเปิดโอกาสฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

O 33 แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

O 33 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก ตป น ครั้งที่ 1-64

O 33 บันทึกข้อความเชิญ ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขต ประชุมการกำกับติดตามและประเมินผลปี กศ 2563

O 33 หนังสือ คำสั่ง ปฏิทิน แจ้งประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2563 (มีนาคม 2564)