การเปิดโอกาสฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

O33 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

O33คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ปี ๖๔กลุ่มส่งเสริมฯ

O33 คัดเลือกสถานศึกษาระบบดูแลฯ ปี ๖๔ กลุ่มส่งเสริมฯ

O33 รายงานการประชุม กลุ่มส่งเสริมฯ