คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน ผอ.อำนวยการ (นางสาวดวงดาว จำปาสา)

คู่มือการปฏิบัติงานบริการสถานที่ (นายชัยรัตน์ เพิ่มบุญ)

คู่มือการปฏิบัติงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (นายทศพันธ์ พยัคฆพล)

คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ (นายอภิชาติ ทองสุข)

คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (นายเอกชัย บุญใหญ่)

คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ (นายอัครภัชร์ นันทพันธ์)

คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์)

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นางสาวศิริรัตน์ สำโรง)

คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ(นายนิกร ดีมืด)

คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมภายใน (นางสาววันดี สายจันทร์)

คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์(น.ส.ภัทรพร ขาวงาม)

คู่มือการปฏิบัติงานงานมาตราฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร)

คู่มือการปฏิบัติงานการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (นางทองเสี่ยน สุทธโท)

คู่มือการปฏิบัติงานบริการสถานที่ (นางสาวบุษกร วงษ์มาสา)

คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ (นายชาญนรงค์ พนัดรัมย์)