อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา/คำสั่งมอบหมายงาน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

อำนาจหน้าที่

คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการ

คำสั่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว