คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง(นายจรัญ น้อยพรหม)

คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(นางสาวสุภารัฐ บุญสร้อย)

คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(นายชุมพล ทวีชัย)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง(นางกัญญาณัฐ พรแก้ว)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง(นางสาววันทกานต์ สมาน)

คู่มือการปฏิบัติงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง(นางสาวสุภาวดี ติงสะ)

คู่มือการปฏิบัติงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง(นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุ)

คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(นางพิณผกา ทิพย์คุณ)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานสรรหา(นางสาวชุติมา ลาลุน)

คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง)