คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผังการทำงานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

แผนผังการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

แผนผังการขอยืมเงินราชการ