คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผังการทำงานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ผังการทำงานการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ขั้นตอนการยืมเงินและการเบิกเงินยืม