หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอรทัย คำนึง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางนริศรา พันธ์ภักดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ