กลุ่มกฏหมายและคดี

นายอธิเบศ วัฒนจำนงค์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี