กลุ่มกฏหมายและคดี

นายอธิเบศ วัฒนจำนงค์
นิติกรชำนาญการ
นายธรรมรัฐ บุญหนุน
พนักงานราชการ