กลุ่มกฏหมายและคดี

นายอธิเบศ วัฒนจำนงค์
นิติกรชำนาญการ