กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวมัณฑนา วิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายยุทธกาศ ไชยปัญญา
พนักงานราชการ ทั่วไป