กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายอภิชาติ ศรีสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายยุทธกาศ ไชยปัญญา
พนักงานราชการ