กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายชัชวาล สุรวิทย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญ
พนักงานราชการ