กลุ่มนโยบายและแผน

นางสุหัส ชำนิกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา แฝงเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายอิทธิพล อ่างมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธีรยุทธ เชื้อพราหมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพีรพล พันธเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกชพรรณ อุ่นธวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน