กลุ่มนโยบายและแผน

นางนิตยา แฝงเพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายอิทธิพล อ่างมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพีรพล พันธเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธีรยุทธ เชื้อพราหมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกชพรรณ อุ่นธวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน