กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายธีรพงศ์ วงศ์จอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนราวดี ธรรมวิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายคฑาวุธ วิลาพันธ์
พนักงานรราชการ
นางสาวเจนจิรา สีโวหะ
พนักงานราชการ
นายศักย์ธวัช กิตติธราวิรัตน์
พนักงานราชการ