กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพีรพล พันธเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายธีรพงศ์ วงศ์จอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนราวดี ธรรมวิเศษ
นายคฑาวุธ วิลาพันธ์
พนักงานราชการ
นางสาวเจนจิรา สีโวหะ
พนักงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่จิตวิทยาโรงเรียน
นายธรรมรัฐ บุญหนุน
เจ้าหน้าที่ธุรการ