คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือ นายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์

คู่มือ นายชัชวาล สุรวิทย์

คู่มือ นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญ