คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน (นางอรทัย คำนึง)