วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ มุ่งสู่องค์กรคุณภาพตามมาตรฐาน  บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ”

We aim to be organizational governance in pursuit of our standards. Shifting to 21st century in which Sufficiency Economic Philosophy is implemented well-organized by innovation.

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่องค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
3. ประชากรในวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs)
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่านิยม (Corporate Values)

ค่านิยมในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  คือ คุณธรรม คุณภาพ เอกภาพ“GIVE”S : Service mind = การมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการ
G : Good Governance = ยึดมั่นธรรมาภิบาล
I : Innovation Thoughts = สร้างสรรค์สิ่งใหม่
V : Value Teamwork = ร่วมใจทำงาน
E : Excellent Services = มีบริการเป็นเลิศ

เป้าประสงค์หลัก (Goals)

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้พัฒนาระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาสู่องค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยนวัตกรรม
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต บนวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs)
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนทุกแห่งสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรองรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
6. เด็ก ศรีสะเกษและยโสธรเก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา (Development of educational areas Guidelines)

แนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ภายใต้กรอบแนวคิดรูปแบบ 4Gs Model องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
การบริหารจัดการเชิงระบบ กระบวนการพัฒนา และระดับการพัฒนา ได้แก่ Plan (วางแผน),Do(ปฏิบัติ),Check(ตรวจสอบ)และ Act (การปรับปรุงแก้ไข) ด้วยการมีส่วนร่วม (Participation) ใช้ระบบดิจิทัล (Digital) ,
นวัตกรรม(Innovation) และการวิจัย (Research) เป็นองค์ประกอบ สนับสนุนคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะผู้เรียน (3R8Cs) มีการประเมินผล 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ