วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย เน้นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

2.1 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.5 พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่และสถานศึกษา

ค่านิยม (Corporate Values)

ค่านิยมในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คือ “S M A R T”
S : Service mind = การมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการ
M : Mastery = การทำงานอย่างมืออาชีพ
A : Accountability/Transparency = การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบ
R : Relationship = การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้างความเป็นพี่เป็นน้อง
T : Teamwork = การทำงานเป็นทีม

เป้าประสงค์หลัก (Goals)

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรองรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ