ประวัติความเป็นมา

ประวัติเกี่ยวกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ตั้งอยู่เลขที่  917/20  ถนนวันลูกเสือ   ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในจังหวัด   ศรีสะเกษ จำนวน 56 โรงเรียน และดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในจังหวัดยโสธร จำนวน 27 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 83 โรงเรียน ได้จัดตั้งขึ้นตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประกาศที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553

  • โรงเรียนในสังกัด สพม.28 จำนวน 83 โรงเรียน
  • จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  56 โรงเรียน
  • สหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต
  • จังหวัดยโสธร จำนวน 27 โรงเรียน
  • สหวิทยาเขต 3 สหวิทยาเขต
  • รวมสหวิทยาเขต จำนวน 11 สหวิทยาเขต