ข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000
Tel. 0-4561-3372 Fax. 0-4561-3379
E-mail: SisaketYasothon@live.com
ร้องเรียน : appeal@secondary28.go.th