คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

แผนผังการขอวิยฐานะฯ ตาม ว.21

แผนผังการ ยืม คืน กพ.7

แผนผังการขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

แผนผังการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ