กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางวิมลพรรณ กลางมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิพงษ์ สุพรม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสานแสงดาว นามวา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางบังอร กษมาพิศาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณพร บุญทศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ สพม.ยโสธร
นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายราม โสวัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.อรุณ เมียดสีนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายณัฐพล พรมลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสวรรค์ ศรีประใหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐวดี วังสินธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ