กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติมตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวิมลพรรณ กลางมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิพงษ์ สุพรม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางบังอร กษมาพิศาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณพร บุญทศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายธนพล แสงหิรัญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอัมริสตา แสงงาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐวดี วังสินธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพล พรมลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสวรรค์ ศรีประใหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายอุเทน คำสิงห์นอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี อรุณ เมียดสีนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายวรรณจักร หงษ์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายชัชวาล สุรวิทย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวมัณฑนา วิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน