กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจรัญ น้อยพรหม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางกัญญาณัฐ พรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววันทกานต์ สมาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี ติงสะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภารัฐ บุญสร้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอภิชาต ศรีสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง
พนักงานราชการ
นายชุมพล ทวีชัย
พนักงานราชการ
นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญ
พนักงานราชการ พนักงานคอมพิวเตอร์