กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชุติมา ลาลุน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภารัฐ บุญสร้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี ติงสะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววันทกานต์ สมาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพิณผกา ทิพย์คุณ
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง
พนักงานราชการ
นายชุมพล ทวีชัย
พนักงานราชการ