กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจรัญ น้อยพรหม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางกัญญาณัฐ พรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภารัฐ บุญสร้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี ติงสะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววันทกานต์ สมาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชุติมา ลาลุน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพิณผกา ทิพย์คุณ
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง
พนักงานราชการ
นายชุมพล ทวีชัย
พนักงานราชการ