กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางบังอร สาระมู
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชกร บุญเกิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางเนาวรัตน์ ไฮกัญญา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวกานดาญา ทวีชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสำเนียง สานะ
พนักงานราชการ
นางหอมไกล นาจำปา
พนักงานราชการ
นางสาววลัยลักษณ์ โทถม
พนักงานราชการ