กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางบังอร สาระมู
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชกร บุญเกิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางเนาวรัตน์ ไฮกัญญา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวกานดาญา ทวีชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวหัสญา ไชยปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ