กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คต
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางบังอร สาระมู
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชกร บุญเกิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ เชื้อพราหมณ์
พนักงานราชการ
นางสาวสุนารี นามวิชา
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวหัสญา ไชยปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ