กลุ่มอำนวยการ

นางสาวดวงดาว จำปาสา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววันดี สายจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศิริรัตน์ สำโรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกมนณัทธ์ ชินวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทองเสี่ยน สุทธโส
ช่างปูนระดับ ช 4
นายชัยรัตน์ เพิ่มบุญ
ช่างไม้ระดับ ช 4
นายทศพัทธ์ พยัคฆพล
พนักงานธุรการระดับ ส 4
นายชาญณรงค์ พนัดรัมย์
พนักงานราชการ
นางบุษกร วงศ์มาสา
พนักงานธุรการ
นายอัครพัชร์ นันทพันธ์
พนักงานขับรถ
นายอภิชาติ ทองสุข
พนักงานขับรถ
นายนิกร ดีมืด
พนักงานขับรถ
นายเอกชัย บุญใหญ่
ยามรักษาความปลอดภัย