กลุ่มอำนวยการ

นางสาวดวงดาว จำปาสา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววันดี สายจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกมนณัทธ์ ชินวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศิริรัตน์ สำโรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชัยรัตน์ เพิ่มบุญ
ช่างไม้ ช 4
นางทองเสี่ยน สุทธโส
ช่างปูน ช 4
นายทศพัทธ์ พยัคฆพล
พนักงานธุรการ ส 4
นายชาญณรงค์ พนัดรัมย์
พนักงานราชการ
นายอภิชาติ ทองสุข
พนักงานขับรถ
นายอัครพัชร์ นันทพันธ์
พนักงานขับรถ
นางบุษกร วงศ์มาสา
แม่บ้าน
นายนิกร ดีมืด
พนักงานขับรถ
นายเอกชัย บุญใหญ่
ยามรักษาความปลอดภัย