กลุ่มอำนวยการ

นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวชุติมา ลาลุน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาววันดี สายจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศิริรัตน์ สำโรง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชัยรัตน์ เพิ่มบุญ
ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ ระดับ ช4
นางทองเสี่ยน สุทธโส
ลูกจ้างประจำ ช่างปูน ระดับ ช4
นายทศพัทธ์ พยัคฆพล
ลูกจ้างประจำ พนักงานธุรการ ระดับ ส4
นายอภิชาติ ทองสุข
พนักงานขับรถ
นายอัครพัชร์ นันทพันธ์
พนักงานขับรถ
นางสาวบุษกร วงค์มาสา
แม่บ้าน
นายชาญณรงค์ พนัดรัมย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเอกชัย บุญใหญ่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายนิกร ดีมืด
พนักงานขับรถ