กลุ่มอำนวยการ

นางสาวดวงดาว จำปาสา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาววันดี สายจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวภัทรพร ขาวงาม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวกานดาญา ทวีชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกมนณัทธ์ ชินวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทองเสี่ยน สุทธโส
ช่างปูน ช 4
นายชัยรัตน์ เพิ่มบุญ
ช่างไม้ ช 4
นายทศพัทธ์ พยัคฆพล
พนักงานธุรการ ส 4
นายชาญณรงค์ พนัดรัมย์
พนักงานราชการ
นายอภิชาติ ทองสุข
พนักงานขับรถ
นายอัครพัชร์ นันทพันธ์
พนักงานขับรถ
นายนิกร ดีมืด
พนักงานขับรถ
นางบุษกร วงศ์มาสา
แม่บ้าน
นายเอกชัย บุญใหญ่
ยามรักษาความปลอดภัย