ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นายชูขาติ แก้วนอก
ผอ.สพม.เขต 28
0818661416
นางสุพร สามัตถิยะ
รอง.ผอ.สพม.เขต 28
0819777297
นางรัตติกร ทองเนตร
รอง ผอ.สพม.เขต 28
0868708979
นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
รอง ผอ.สพม.เขต 28
0914199517
นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสุหัส ชำนิกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นายจรัญ น้อยพรม
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอรทัย คำนึง
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณา
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวดวงดาว จำปาสา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายอธิเบศ วัฒนจำนงค์
นิติกรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ