การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

          วันที่ 27 เมษายน 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม