การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 3/2566

          วันที่ 19 เมษายน 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายประเสริฐ  กษมาพิศาล เป็นประธาน ในการนี้ ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม