พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2566

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2566

          วันที่ 17 เมษายน 2566 ดร. รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบกับพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 กำหนดให้มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ ภายในสถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ และจะต้องมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2566  รายละเอียดเพิ่มเติม