พิธีเปิดการอบรม “จริยธรรม คุณธรรม และวินัยที่ครูควรรู้” ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

พิธีเปิดการอบรม “จริยธรรม คุณธรรม และวินัยที่ครูควรรู้” ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

          วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรม “จริยธรรม คุณธรรม และวินัยที่ครูควรรู้” ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาครูสู่วิชาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับวินัยฯ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อการทำงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม