การแข่งขันทักษะอาชีพกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร

การแข่งขันทักษะอาชีพกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร

          วันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียน ในการแข่งขันทักษะอาชีพกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำไปต่อยอด เพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม