การประชุมเพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566

การประชุมเพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม