การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส)

          วันที่ 30 มกราคม  2566 ดร.รัตติกร  ทองเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส) ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  รายละเอียดเพิ่มเติม