การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

          วันที่ 24 มกราคม  2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา สีโวหะ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร โดยนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  รายละเอียดเพิ่มเติม