การนิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การนิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจให้สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามแนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม และโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประกาศสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน 23 แห่ง ทั้งนี้ ได้กำหนดปฏิทินนิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 25 มกราคม 2566  รายละเอียดเพิ่มเติม