การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566

          วันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  รายละเอียดเพิ่มเติม