พิธีรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ตราพระราชทาน ส.ธ. “โครงการด้วยรักและห่วงใย” ในพระราชูปถัมภ์ฯ

พิธีรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ตราพระราชทาน ส.ธ. “โครงการด้วยรักและห่วงใย” ในพระราชูปถัมภ์ฯ

          วันที่ 24 มกราคม 2566 พิธีรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ตราพระราชทาน ส.ธ. “โครงการด้วยรักและห่วงใย” ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบวุฒิบัตรดีเด่นทางการลูกเสือ วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A T.C.) รุ่น 916 โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ตราพระราชทาน ส.ธ. และวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A T.C.) รุ่น 916 ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ได้รับมอบวุฒิบัตรดีเด่นทางการลูกเสือ ได้แก่ นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธีรพงศ์ วงศ์จอม นายศักย์ธวัช กิตติธราวิรัตน์ และนางสาวนราวดี ธรรมวิเศษ ได้รับมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A T.C.) รุ่น 916  รายละเอียดเพิ่มเติม