การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

          วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ตามแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และการทบทวนรายชื่อศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และศูนย์อื่นๆ เป็นต้น ณ หอประชุมนันทพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  รายละเอียดเพิ่มเติม