การประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน

การประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน

          วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม