การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม