การประชุมชี้แจงผู้ดูแลระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขัน (Admin) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

การประชุมชี้แจงผู้ดูแลระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขัน (Admin) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นางแสงเดือน  เฉี่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมชี้แจงผู้ดูแลระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขัน (Admin) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และโรงเรียนในสังกัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  รายละเอียดเพิ่มเติม