การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางนิตยา แฝงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางบังอร สาระมู เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567) ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรที่ได้รับงบประมาณอาคาร ได้แก่ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา และโรงเรียนและลมวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติม