การประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” และการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สหวิทยาเขตปราสาทหิน

การประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” และการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สหวิทยาเขตปราสาทหิน

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” และการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สหวิทยาเขตปราสาทหิน ณ โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอรทัย คำนึง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางวิมลพรรณ กลางมณี ศึกษานิเทศก์ นางบังอร กษมาพิศาล ศึกษานิเทศก์ ว่าที่ร้อยตรี อรุณ เมียดสีนา ศึกษานิเทศก์ นางสาวผดุงพร ธรรมดา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมสัญจรฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยการประชุมสัญจรฯ ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทิศทางการจัดการศึกษา มอบนโยบาย จุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ปีงบประมาณ 2566 และบูรณาการ การนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA (Performance Agreement) รายละเอียดเพิ่มเติม